ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्

??जय श्री महाकालेश्वर महाँकाल??_

ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् ।_
उर्वारुकमिव बन्धनान्मृत्योर्मुक्षीय माऽमृतात् ||
जय श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिन्गं नमो नम:||_

✨? *कर्ता करे न कर सकै?✨
?✨ *शिव करै सो होय ..✨?
? ✨ तीन लोक नौ खंड में✨?
? महाँकाल से बड़ा न कोय?

?? जय श्री माहाँकल ??

?ॐ हर हर महादेव?

?✨??????✨?


by

Tags:

Comments

One response to “ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *